Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Fire Some Customers for more Profitable Revenues

Business media is rife with the importance of acquiring more (and more) customers. And marketing largely develops general messages that broadly appeal to many prospects. The dot com boom popularized the notion of getting eyeballs without accompanying revenues. You combine those and end up with a large number of irrelevant users and unprofitable customers. You need neither of those unless you are an academic, hobbyist or a charity. Instead, choose your customers. Let’s talk about prospecting, weeding your current customer list and nurturing the ones you want to keep.

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Τι αλλάζει στους κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Αλλαγές επήλθαν στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ όπως έγινε γνωστό από τις 13 Ιουνίου οι κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο γίνονται πιο αυστηροί.

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

The 7 Most Common Business Plan Mistakes

And How to Make Sure You Don’t Make Any of Them While Writing Yours

Reading through these common business plan mistakes before you write one will make the task a lot easier – and give your new business venture a much better chance of success.

The most common business plan mistakes are:

1) Not bothering to write one.

This is far and away the most common mistake. Entrepreneurs are doers so it's natural that they want to get on with things and get them done – especially when they have an idea that they’re excited about buzzing around in their heads.

But who hasn’t heard the adage "He who fails to plan plans to fail?" And that's the fate of almost every business someone starts without a business plan; failure. So yes, you need to write a business plan. Here are five reasons why.

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Apartment in Athens for rent

How to Turbocharge Your Presentation

Most salespeople get pretty good at public speaking. After all, it's a big part of the job… even if you're usually speaking in front of an audience of one. But even the best speakers can usually benefit from a little advice. Here are some tips for improving any speaking opportunity, whether it's a sales presentation, a webinar, or a speech at your next industry event.

1. Stand Up
When you stand as you speak, you are literally speaking from a position of strength. A standing person feels more energetic than a sitting person, and that will come through in your presentation. It's also easier to speak loudly and clearly when you're standing, because sitting puts pressure on your diaphragm. And finally, standing allows you to use your body language to its full extent - pacing, gestures, writing on a whiteboard, etc.

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

7 Ideas for Smoother Selling

If you talk to enough prospects, eventually you'll make sales - even if your sales skills are minimal. Selling well is basically a way to reduce the number of prospects you need to meet with before you can make the requisite number of sales. Instead of making hundreds of cold calls in a day, you might be able to get by with a few dozen and still make the same number of sales. Here are some ideas to help you improve your sales results.

1. Be Likable
People want to do business with people they like. Of course, not everybody likes the same things. In a selling situation, the trick is to understand your prospect well enough to get along with him. Being likable is the first step towards building a relationship with a prospect. And building relationships with prospects and customers is the key to selling, not once, but many times. 

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

How to Identify Marketing Tactics that Support Your Marketing Strategy

  Marketing Tactics Checklist
The company you work for has just asked you to come up with a new marketing campaign.  You review the information, frame your mind to come up with the right strategies and you start to map out how you’ll succeed in your marketing efforts.Once you’ve developed your marketing strategy it’s time to start planning out the tactics. How do you actually get from A to Z?  This is where the planning really counts.

As marketers we are equipped with various marketing channels and at times that can often make it difficult to choose which one to use without worrying about opportunities that you might miss.

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Why You Should Be Cross-Selling

Closing ratios vary across companies and industries, but for the most part average salespeople close about one deal in four to new prospects, and great salespeople close about one deal in three. That means there are really only two ways to get more sales. You can increase the number of leads you go through, because one in three of 500 prospects is a bigger number than one in three out of 100 prospects. Or you can turn your attention to existing customers and work on your cross-selling and up-selling.